รายละเอียด
ผู้ขอใช้ เริ่มใช้รถ สิ้นสุดใช้รถ สถานที่ พขร. ประเภทร สถานะ
นางสาวเมทีนี โคตรดี 2023-02-09 09:45:00 2023-02-09 11:30:00 หอประชุม มอเก่าใหม่ รถบรรทุก6 รอดำเนินการ
นางสาวลัดดา พลขวา 2023-02-09 13:00:00 2023-02-08 17:00:00 พิพิธภัณฑ์วัดมหาชัย ชุมชนบ้านหม้อ ปละโรงอบสมุนไพร วัดป่าโชคดี อ.เมือง มหาสารคาม นายสาโรจน์ ปกาเวสา (083-3597117) รถบรรทุก6 อนุมัติ
นางสาวลัดดา พลขวา 2023-02-14 09:00:00 2023-02-14 17:00:00 หมู่บ้าน The Grand Residence อ.เมือง จ.มหาสารคาม นายสาโรจน์ ปกาเวสา (083-3597117) รถบรรทุก6 อนุมัติ
ผศ.ดร.วรากุล ตันทนะเทวินทร์ 2023-02-12 08:00:00 2023-02-13 20:00:00 เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา นายสาโรจน์ ปกาเวสา (083-3597117) รถตู้ อนุมัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธี พิริยการนนท์ 2023-01-04 07:00:00 2023-01-04 19:00:00 จังหวัดขอนแก่น นายสาโรจน์ ปกาเวสา (083-3597117) รถบรรทุก6 อนุมัติ
นายอธิพงษ์ แสงรัตน์ 2022-12-17 11:14:00 2022-12-17 11:14:00 อาคารเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ ในเมือง นายสาโรจน์ ปกาเวสา (083-3597117) รถบรรทุก6 อนุมัติ
นางสาวธนาภรณ์ ดวงพรม 2022-11-11 10:30:00 2022-11-11 12:00:00 เสริมไทยคอมเพล็กซ์มหาสารคาม นายสาโรจน์ ปกาเวสา (083-3597117) รถตู้ อนุมัติ
นางสาวปรียาณัฐ มิรัตนไพร 2565-11-26 08:30:00 2565-11-27 16:45:00 จังหวัดขอนแก่น นายสาโรจน์ ปกาเวสา รถตู้ อนุมัติ
นางสาวอภิชญา จำรูญศิริ 2022-11-13 21:00:00 2022-11-13 21:00:00 สนามบินขอนแก่น นายสาโรจน์ ปกาเวสา (083-3597117) รถตู้ อนุมัติ
นางสาวธนาภรณ์ ดวงพรม 2022-11-02 14:30:00 2022-11-02 16:00:00 เสริมไทยคอมเพล็กซ์ นายสาโรจน์ ปกาเวสา (083-3597117) รถตู้ อนุมัติ
นายธเนศ ฉัตรจุฑามณี 2565-10-27 07:00:00 2565-10-29 21:30:00 สะพานไม้เชียงคำ บรบือ นายสาโรจน์ ปกาเวสา (083-3597117) รถบรรทุก6 อนุมัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ 2022-10-31 06:00:00 2022-10-31 22:00:00 สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นายสาโรจน์ ปกาเวสา (083-3597117) รถตู้ อนุมัติ
นางสาวธัญญธร ดลเลี่ยม 2022-10-28 09:00:00 2022-10-28 12:00:00 หจก.วัชระวัสดุก่อสร้าง นายสาโรจน์ ปกาเวสา (083-3597117) รถตู้ อนุมัติ
นางสาวธัญญธร ดลเลี่ยม 2022-10-21 09:00:00 2022-10-21 11:00:00 tot นายสาโรจน์ ปกาเวสา (083-3597117) รถตู้ อนุมัติ
นายอธิพงษ์ แสงรัตน์ 2022-10-06 06:00:00 2022-10-20 20:00:00 มหาสารคาม นายสาโรจน์ ปกาเวสา (083-3597117) รถตู้ อนุมัติ
นายอธิพงษ์ แสงรัตน์ 2022-10-19 06:00:00 2022-10-19 18:00:00 กาฬสินธุ์ นายสาโรจน์ ปกาเวสา (083-3597117) รถตู้ อนุมัติ
นายอธิพงษ์ แสงรัตน์ 2022-10-12 10:50:00 2022-10-12 10:50:00 กองบริการการศึกษา นายสาโรจน์ ปกาเวสา (083-3597117) รถตู้ อนุมัติ
อาจารย์ประสิทธิ์ สว่างศรี 2022-10-12 08:00:00 2022-10-12 20:00:00 หอโหวด 101 และบึงพลายชัย จังหวัดร้อยเอ็ด นายสาโรจน์ ปกาเวสา (083-3597117) รถบรรทุก6 อนุมัติ
นางสาวลัดดา พลขวา 2022-10-18 08:00:00 2022-10-18 18:20:00 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายสาโรจน์ ปกาเวสา (083-3597117) รถบรรทุก6 อนุมัติ
นายสุรพงษ์ ลิวไธสง 2022-10-29 07:30:00 2022-10-29 17:30:00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสาโรจน์ ปกาเวสา (083-3597117) รถตู้ อนุมัติ
นายสุรพงษ์ ลิวไธสง 2022-10-23 07:30:00 2022-10-23 17:30:00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสาโรจน์ ปกาเวสา (083-3597117) รถตู้ อนุมัติ
นายสุรพงษ์ ลิวไธสง 2022-10-22 07:30:00 2022-10-22 17:00:00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสาโรจน์ ปกาเวสา (083-3597117) รถตู้ อนุมัติ
นายสุรพงษ์ ลิวไธสง 2022-10-16 07:30:00 2022-10-16 17:00:00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสาโรจน์ ปกาเวสา (083-3597117) รถตู้ อนุมัติ
นายสุรพงษ์ ลิวไธสง 2022-10-15 07:30:00 2022-10-15 17:00:00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสาโรจน์ ปกาเวสา (083-3597117) รถตู้ อนุมัติ
นายอธิพงษ์ แสงรัตน์ 2022-10-10 07:00:00 2022-10-10 16:30:00 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ นายสาโรจน์ ปกาเวสา รถตู้ ไม่อนุมัติ
นางทนันภรณ์ กัลยาพรม 2565-10-05 15:00:00 2565-10-05 16:30:00 เสริมไทยคอมเพล็กซ์ นายสาโรจน์ ปกาเวสา รถตู้ อนุมัติ
นางสาวลัดดา พลขวา 2022-10-04 09:30:00 2565-10-03 12:00:00 เทศบาลเมืองมหาสารคาม นายสาโรจน์ ปกาเวสา รถบรรทุก6 อนุมัติ
พรชนก ไชยวงษา 2022-04-01 11:30:00 2022-04-01 15:00:00 TOT, เสริมไทยคอมเพล็กซ์ นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
พรชนก ไชยวงษา 2022-03-14 13:30:00 2022-03-14 15:30:00 เสริมไทยคอมเพล็กซ์ นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นางสาวอภิชญา จำรูญศิริ 3106-03-18 06:00:00 2022-03-21 20:00:00 สนามบินขอนแก่น นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นางสาวลัดดา พลขวา 2022-04-04 12:30:00 2022-04-04 15:00:00 สนามบินขอนแก่น เครื่องลง เวลา 12.30 น. นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นางสาวลัดดา พลขวา 2022-03-31 06:30:00 2022-03-31 20:00:00 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อำเภอในเมือง จังหวัดขอนแก่น นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นางสาวศมลวรรณ วรกาญจน์ 2565-03-11 12:00:00 2565-03-11 16:30:00 อ.แกดำ นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถบรรทุก6 อนุมัติ
พรชนก ไชยวงษา 2022-03-04 14:30:00 2022-03-04 16:00:00 เสริมไทยคอมเพล็กซ์ นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
อาจารย์วรวิทย์ จันทเดช 2022-03-05 06:00:00 2022-03-07 21:00:00 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงคาน จังหวัดเลย นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นางสาวธัญญธร ดลเลี่ยม 2022-03-01 09:40:00 2022-03-01 13:00:00 หจก.วัชระวัสดุก่อสร้าง นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นางสาวอภิชญา จำรูญศิริ 2022-03-04 06:00:00 2022-03-07 20:00:00 สนามบินขอนแก่น นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ 2022-02-24 05:00:00 2022-02-28 22:00:00 เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นางสาวศมลวรรณ วรกาญจน์ 2565-02-23 08:00:00 2565-02-23 20:00:00 อ.แกดำ นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
พรชนก ไชยวงษา 2022-02-17 13:30:00 2022-02-17 16:30:00 เสริมไทยคอมเพล็กซ์, ร้านวัชระ นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นางสาวลัดดา พลขวา 2022-02-18 16:30:00 2022-02-18 20:00:00 สนามบินขอนแก่น นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นางสาวลัดดา พลขวา 2022-02-14 08:40:00 2022-02-16 19:15:00 สนามบินขอนแก่น เครื่องขึ้นเวลา 08.40 น. นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นางสาวอภิชญา จำรูญศิริ 2022-02-18 13:10:00 2022-02-21 13:10:00 สนามบินขอนแก่น นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นางละเอียด พิมพ์ชะอุ่ม 2565-02-02 13:30:00 2565-02-02 15:00:00 ห้างแมคโคร นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นางสาวลัดดา พลขวา 2022-02-01 06:00:00 2022-02-01 16:00:00 ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถบรรทุก6 อนุมัติ
พรชนก ไชยวงษา 2022-01-27 13:15:00 2022-01-27 15:00:00 TOT, เสริมไทยคอมเพล็กซ์ นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ 2022-01-31 13:01:00 2022-02-01 21:01:00 กรมโยธาธิการและผังเมือง นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นางสาวปรียาณัฐ มิรัตนไพร 2565-01-25 05:00:00 2565-01-25 22:00:00 วัดป่าภูก้อน ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นายอธิพงษ์ แสงรัตน์ 2565-01-21 14:00:00 3108-01-21 15:00:00 ร้าน J&T นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นางละเอียด พิมพ์ชะอุ่ม 2022-01-18 13:30:00 2022-01-18 15:00:00 ตึกบรม นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
พรชนก ไชยวงษา 2022-01-13 13:30:00 2022-01-13 15:00:00 เสริมไทยคอมเพล็กซ์ นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถบรรทุก6 อนุมัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ 2022-01-10 05:00:00 2022-01-12 20:00:00 เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นางสาวลัดดา พลขวา 2022-01-14 09:30:00 2022-01-18 13:58:00 สนามบินขอนแก่น นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นางสาวธัญญธร ดลเลี่ยม 2022-01-05 09:30:00 2022-01-05 13:00:00 หจก.วัชระวัสดุก่อสร้าง นายพาโชด นามสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นางสาวธัญญธร ดลเลี่ยม 2021-12-30 09:30:00 2021-12-30 13:00:00 หจก.วัชระวัสดุก่อสร้าง นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นายอธิพงษ์ แสงรัตน์ 2022-01-08 16:30:00 2022-01-09 16:31:00 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มมส นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถบรรทุก6 อนุมัติ
นางสาวธัญญธร ดลเลี่ยม 2021-12-22 10:00:00 2021-12-22 14:00:00 แมคโคร นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นางสาวธัญญธร ดลเลี่ยม 2021-12-21 13:30:00 2021-12-21 16:30:00 หจก.วัชระวัสดุก่อสร้าง,TOT นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
อาจารย์เมทินี โคตรดี 2564-12-23 07:00:00 2021-12-24 20:00:00 เมืองพัทยา นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ 2021-12-17 12:00:00 2021-12-19 16:00:00 นครราชสีมา นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นางสาวธัญญธร ดลเลี่ยม 2021-12-13 09:30:00 2021-12-13 13:00:00 อิสานเฟอร์นิเจอร์ นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นางสาวลัดดา พลขวา 2021-12-16 17:35:00 2021-12-16 19:30:00 สนามบินขอนแก่น เครื่องขึ้น 17. 35 น. นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
พรชนก ไชยวงษา 2021-12-07 14:00:00 2021-12-07 16:00:00 เสริมไทยคอมเพล็กซ์, ร้านวัชระ นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นายธเนศ ฉัตรจุฑามณี 2021-12-04 06:00:00 2021-12-04 19:00:00 บ้านห้วยทราย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นางสาวปรียาณัฐ มิรัตนไพร 3107-12-02 09:00:00 2564-12-02 09:30:00 ไปรษณีย์ ท่าขอนยาง นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีพรรณ์ สุพรรณสมบูรณ์ 2021-12-08 10:00:00 2021-12-08 19:30:00 ส่ง คุณชุตยาเวศจากคณะ ไปยังบ้านพักขอนแก่น รับที่คณะ เวลา 17.00 น. ขอนแก่น นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
พรชนก ไชยวงษา 2021-11-25 10:00:00 2021-11-25 13:00:00 TOT, เสริมไทยคอมเพล็กซ์ นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีพรรณ์ สุพรรณสมบูรณ์ 2021-12-08 06:00:00 2021-12-08 09:00:00 รับ วิทยากรคุณชุตยาเวศ สินธุพันธุ์ ณ. บ้านพักพิมานเลคไซค์คอนโด จังหวัดขอนแก่น เบอร์โทร 063-4464036 นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
อาจารย์อุมาภรณ์ บุพไชย 2021-12-03 06:00:00 2021-12-03 19:00:00 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถบรรทุก6 อนุมัติ
นางสาวลัดดา พลขวา 2021-11-22 06:00:00 2021-11-22 21:00:00 บริเวณหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นางสาวธัญญธร ดลเลี่ยม 2021-11-12 09:30:00 2021-11-12 13:00:00 ร้าน อ.อุปกรณ์เครื่องเย็น นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นางสาวลัดดา พลขวา 2021-11-24 08:00:00 2021-11-24 12:00:00 รับ ผศ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์และผู้ร่วมโครงการวิจัยแกดำ เครืองลงประมาณ 08.00 น. สนามบินขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
อาจารย์ณัฐวัฒน์ จิตศีล 2021-11-16 06:00:00 2021-11-16 20:00:00 วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นางสาวศมลวรรณ วรกาญจน์ 3107-11-19 06:00:00 2564-11-21 18:00:00 เทศบาลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถบรรทุก6 อนุมัติ
นางสาวลัดดา พลขวา 2564-11-14 06:00:00 2021-11-14 16:30:00 ณ. อิน-ที่นี่ฟาร์ม จ.ขอนแก่น นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นางสาวศมลวรรณ วรกาญจน์ 2564-11-06 07:00:00 2564-11-07 16:00:00 อ.แกดำ นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นางสาวธัญญธร ดลเลี่ยม 2021-11-02 09:30:00 2021-11-02 12:30:00 บ้านหนองเขื่อนช้าง นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถบรรทุก6 อนุมัติ
นางสาวธัญญธร ดลเลี่ยม 2021-10-11 09:00:00 2021-10-15 13:00:00 แมคโคร นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นางสาวธัญญธร ดลเลี่ยม 2021-10-11 13:30:00 2021-10-11 16:00:00 ร้านโฮงเปงฮง นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถบรรทุก6 อนุมัติ
นางสาวธัญญธร ดลเลี่ยม 2021-10-05 11:00:00 2021-10-05 14:00:00 ร้านปักเสื้อ นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถบรรทุก6 อนุมัติ
นางสาวลัดดา พลขวา 2021-09-30 09:00:00 2021-09-30 13:00:00 บ้านหนองเขื่อนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นางสาวธัญญธร ดลเลี่ยม 2021-09-28 13:00:00 2021-09-28 16:00:00 บ้านส่องนางใย นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นายธเนศ ฉัตรจุฑามณี 2021-10-02 08:00:00 2021-10-02 12:00:00 บ้านห้วยทราย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นายธเนศ ฉัตรจุฑามณี 2564-09-17 06:00:00 2564-09-17 18:00:00 เทศบาลตำบลแกดำ นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นางสาวลัดดา พลขวา 2564-09-16 10:00:00 2021-09-16 14:00:00 บริษัทโตโยต้ามหาสารคาม / บริษัทอีซูซุ /บ้านหนองเขื่อนช้าง/กันเอง/วัชระ/แอดวานในเมือง /TOT นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นางสาวลัดดา พลขวา 2021-09-18 07:00:00 2021-09-19 21:00:00 โรงแรม ทอสคาน่า วัลเล่ย์ เขาใหญ่ @ La Casetta (บริษัท WILLY ดำเนินการจ่ายเองทั้งหมด) นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นางสาวธัญญธร ดลเลี่ยม 2021-09-10 09:00:00 2021-09-10 13:00:00 ที่ว่าการอำเภอเมืองสารคาม,ร้านวัชระก่อสร้าง,ร้านกันเอง,บ้านวงยาว นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นางสาวลัดดา พลขวา 2021-09-05 06:00:00 2021-09-05 21:00:00 วัดโพธฺ์ชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นางสาวธัญญธร ดลเลี่ยม 2021-09-01 10:30:00 2021-09-01 10:30:00 บ้านวังยาว นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นางสาวธัญญธร ดลเลี่ยม 2021-08-31 10:30:00 2021-08-31 13:00:00 บ้านหนองเขื่อนช้าง นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นางจารุณี คำศรี 2021-08-30 13:15:00 2564-08-30 15:00:00 ไปรษณีย์ท่าขอนยาง นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถบรรทุก6 อนุมัติ
นางสาวธัญญธร ดลเลี่ยม 2021-08-24 09:00:00 2021-08-24 13:30:00 บ้านวังยาว นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นางสาวลัดดา พลขวา 2021-07-29 10:00:00 2021-07-29 11:00:00 ไปประสานงานที่โรงพยาบาลสุธาเวช อ.เมือง จ. มหาสารคาม นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นางสาวธัญญธร ดลเลี่ยม 2021-07-27 09:00:00 2021-07-27 15:30:00 ขอนแก่น นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
พรชนก ไชยวงษา 2021-07-21 10:00:00 2021-07-21 12:00:00 ศูนย์ TOT มหาสารคาม นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถบรรทุก6 อนุมัติ
นางสาวธัญญธร ดลเลี่ยม 2021-07-13 13:30:00 2021-07-13 16:30:00 ร้านวัชระก่อสร้างและร้านพิมพ์สำเร็จ นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
อาจารย์เทินี โคตรดี 2021-07-18 07:30:00 2021-07-18 17:30:00 บ้านส้มกบ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นางสาวลัดดา พลขวา 2021-07-06 09:17:00 2021-07-06 10:30:00 ไปเสริมไทยคอมแพล็ก นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นางสาวธัญญธร ดลเลี่ยม 2021-07-01 10:00:00 2021-07-01 10:00:00 ร้านพิมพ์สำเร็จ นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นางสาวศมลวรรณ วรกาญจน์ 2565-07-02 08:30:00 2564-07-02 20:30:00 เทศบาลแกดำ นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นางสาวลัดดา พลขวา 2564-06-30 11:50:00 2021-06-30 14:50:00 ร้านอ.อุปกรณ์เครื่องเย็น /ร้านสารคามประดับยนต์/หจก.วัชระวัสดุก่อสรา้ง นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นางสาวปรียาณัฐ มิรัตนไพร 3107-06-23 11:00:00 2564-06-23 12:00:00 คณะวัฒนธรรม มอเก่า นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถบรรทุก6 อนุมัติ
นางสาวธัญญธร ดลเลี่ยม 2021-06-15 13:00:00 2021-06-15 16:00:00 ร้าน อ.อุปกรณ์ นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
พรชนก ไชยวงษา 2021-06-08 10:00:00 2021-06-08 13:00:00 ศูนย์ TOT มหาสารคาม /ร้านอ.อุปกรณ์/บ้านวังยาว/ร้านสื่อศึกษา นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณีย์ นิมิตศิริวัฒน์ 2021-06-04 13:30:00 2021-06-04 15:37:00 บ้านพัก รศ.วีระวรรณ ศีติสาร นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นางจารุณี คำศรี 2021-05-24 14:00:00 2021-05-24 14:30:00 อาคารบรมราชกุมารี นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นางสาวธัญญธร ดลเลี่ยม 2021-05-19 13:30:00 2021-05-19 16:30:00 บ้านส่องนางใย นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถบรรทุก6 อนุมัติ
นางสาวธัญญธร ดลเลี่ยม 2021-05-14 09:00:00 2021-05-14 14:00:00 บ้านหนองเขื่อนช้าง หจก. วัชระวัสดุก่อสร้าง นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นางจารุณี คำศรี 2021-04-30 11:00:00 2021-04-30 12:30:00 อาคารบรมราชกุมารี, คณะศึกษาศาสตร์ (เขตในเมือง), คณะเทคโนโลยี นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นางสาวธัญญธร ดลเลี่ยม 2021-05-07 09:30:00 2021-05-07 13:00:00 บ้านวังยาวและร้านอ.อุปกรณ์ นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
พรชนก ไชยวงษา 2021-04-27 10:45:00 2021-04-27 12:30:00 ติดต่อธนาคารTMB ที่เสริมไทยคอมเพล็กซ์ นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
พรชนก ไชยวงษา 2021-04-23 10:30:00 2021-04-23 13:00:00 ศูนย์ TOT มหาสารคาม นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
พรชนก ไชยวงษา 2021-04-07 13:15:00 2021-04-07 14:40:00 ติดต่อธนาคารTMB ที่เสริมไทยคอมเพล็กซ์ นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
อาจารย์ ดร.วรากุล ตันทนะเทวินทร์ 2021-04-01 06:00:00 2021-04-01 19:50:00 วัดศิริบุญธรรม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นางสาวธัญญธร ดลเลี่ยม 2021-04-17 08:00:00 2021-04-17 18:00:00 งานบุญ บ้านโคกล่าม ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นางสาวลัดดา พลขวา 2021-04-01 05:00:00 2021-04-04 20:00:00 สนามบินขอนแก่น นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นายธเนศ ฉัตรจุฑามณี 2021-03-27 06:00:00 2021-03-28 19:30:00 วัดบ้านบ่อหลุบ ต.บรบือ จ.มหาสารคาม นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
พรชนก ไชยวงษา 2021-03-24 10:15:00 2021-03-24 11:40:00 ติดต่อธนาคารTMB ที่เสริมไทยคอมเพล็กซ์ นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
พรชนก ไชยวงษา 2021-03-22 10:15:00 2021-03-22 12:00:00 ติดต่อธนาคารTMB ที่เสริมไทยคอมเพล็กซ์ นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ
นางทนันภรณ์ กัลยาพรม 2564-03-18 11:00:00 3107-03-18 13:30:00 ธ.ออมสิน สาขาท่าขอนยาง ธ.ทหารไทย นายพาโชค น้อมสูงเนิน รถตู้ อนุมัติ