ตรวจสอบตารางเรียน 2/63 | 1/63 | คลิกเพื่อ จองห้อง/สถานที่

ห้อง จันทร์ : เช้า จันทร์ : บ่าย อังคาร : เช้า อังคาร : บ่าย พุธ : เช้า พุธ : บ่าย พฤหัสบดี : เช้า พฤหัสบดี : บ่าย ศุกร์ : เช้า ศุกร์ : บ่าย #
AR-201 IA-Design 1 ผศ.กิ่งกาญจน์ (75)   IA-Furniture Design ผศ.ดร.นิพัทรา (75) Principle of urban Envir 3UA+4LA +5LA
อ.เมทินี อ.ดิฐา (23+22+20)
    1AR UA LA-History of Art อ.อำภา (73+73+53)       304
AR-204 IA-Design 5 ผศ.ดร.วรากุล (48)   IA-Isan Cul&Arch อ.ศรัทธาชาติ (48)   IA-Thai Vernacular อ.สันทนา (48)   IA-Site Plan รศ.ดร.พรทิพย์ (48)   IA-History of Oriental อ.สันทนา (60)  5LA-Thesis อ.ธเนศ (23) 60
AR-205 3CA Illustration Des อ.ฐิติรัตน์ (20) 3CA Marketing อ.สุนทรี (20) 3AR-Mat Con3 อ.อมฤต    2CM-Con Manage
อ.ธนายุทธ(25)
4UA-Urban Stu2
อ.อุมาภรณ์ (33)
1CM-AD1 อ.ทรงภพ (33)   4AR AD6 ผศ.จารุณีย์ (41)   60
AR-206 3UA-Cost Estimate & Project managemant อ.ธนายุทธ (23+23) 4LA-Land Development
อ.อนุวัฒน์ (22)
5AR-Thesis อ.สุรีพรรณ์ (47)   3UA Urban Envi อ.ดิฐา (28) 4AR-TH Vernacular
อ.วิโรจน์ (41)
3CM-Cost Analysis
อ.กฤต (18)
  5AR-Thesis อ.สุรีพรรณ์ (47) 5AR-Seminar อ.นิลปัทม์ (47) 60
AR-207 2UA-Intro to Envi อ.ธราวุฒิ (28) 3LA-Urban Landscape DeSign อ.โกวิทย์ (18) 1CM-Mat&Con อ.ธนายุทธ (33) 4UA-Urban Conservation อ.สักรินทร์ (33) 5UA-Thesis  อ.มงคล (53)    5LA-Thesis อ.ธเนศ (23) 2UA-History of UA
อ.พลเดช (28)
 5LA-Thesis อ.ธเนศ (23) 2UA-AD3 อ.วรวิทย์ (28) 60
AR-208   2UA-AD3 อ.วรวิทย์ (28) 4AR-Professional Practice อ.นิลปัทม์ (41)   2UA-Principle&Concept
อ.วิภา (28)
3CA-Cutting and Sewing Techniques
อ.ปาริชาติ 
4UA-Urban Planning
ผศ.ดร.สักรินทร์ (33)
4UA 3CM-Eng อ. อุมาภรณ์ (32+18) 4LA-LD5 อ.โกวิทย์ (22)   60
AR-212-Shop  2CA-Material and Process for Industrial Craft อ.อิสสระ (45)   2CA-Industrial Craft Product Design from Local Wisdom อ.สุนทรี (45) 3CA-Wisdom and Furniture Design อ.วิกรม  3CA-Ceramic Design Technique
อ.อิสสระ
   2CA-Interior Decoration Design อ.สุนทรี (45)  3CA-Industrial Craft Product Design for Public Space  อ.สุนทรี     20
AR- 213 (Lecture)   1CA His western อ.ฐิติรัตน์ (72)     3AR-Building Tech 2 อ.บริรักษ์ 4LA Project managemant อ.อำภา *23   2AR Arch Theory
อ.นิลปัทม์(61)
หนึ่งหลักสูตร UA อ.วรวิทย์   104
AR-214 (lLecture) 1UA,LA-Principles AD อ.มงคล (73+53=126) 1UA,LA-AD1 อ.ประสิทธิ์(73+53=126) 1UA LA-Mat&Con1 อ.อุมาภรณ์ (73-53)   4UA-Profesional Practice อ.เพชรลัดดา (33) 3AR-Isan Arch อ.อมฤต   1UA,LA-AD1 อ.ประสิทธิ์(73+53) หนึ่งหลักสูตร LA อ.ทรงภพ   164
AR-215-1     3LA-Contech 3 อ.ศมลวรรณ (18)   3LA-Land Arch Des 3 อ.ธเนศ  (18)   2CM-Productivity อ.สุรพงษ์ (25)       20
AR-311 2AR-AD2 อ.เปรมยุดา (61)   1CA-Principle of Three Dimension Design อ.เดือน (72) 2CA-Experimental Industrial Craft Product Design อ.ฐิติรัตน์ (45) 1CA-Wisdom of Art and Isan Culture  อ.แสน (72) 1CA-Drawing Techniques อ.อิสสระ (72) CA-Flat Pattern Making
อ.ปาริชาติ
3CA-Native Costume and Textile
อ.ปาริชาติ
Consevation อ.เซ้ง   60
AR-312 2LA-LD1 อ.เมทินี (23)    2CA-Information Design
อ.วีรพล (45)
2CA-Publication Design
อ.วิชนาถ (45)
 2CA-Creative Thinking 
อ.ฐิติรัตน์ (45)
3CM-Con Manage Project1 อ.สุรพงษ์ (18) 2CA-Printing Process and Technology อ.เดือน (45) 4CA-Seminar in Creative Art
อ.วีรพล
4CA Senior Project in Creative Art อ.วีรพล   60
AR-313 IA-Design 3 ผศ.ดาราลัย (60)   3UA-Isan Settlement
อ.ประสิทธิ์ (23)
  IA-Thesis in IA อ.เอมิกา (44)   IA-Thesis in IA อ.เอมิกา (44)   IA-Folk Creative Wisdom ผศ.รังสิทธิ์ (48) ,IA-Thesis in IA
อ.เอมิกา (44)
  60
AR-314 3AR-AD4  อ.บริรักษ์ (61)   Motion Picture and Video Production อ.วิกรม (22) 3CA-Fashion Collection Design อ.ปาริชาติ 3CA Character Design
อ.ธัญญรัตน์
 3CA Advertising Design
อ.ฐิติรัตน์
2LA-Plant Material
อ.เมทีนี (28)
3AR-AD4
อ.บริรักษ์ (61)
IA-Interior Arch Aesthetic
ผศ.ดร.นิพัทรา  (48)
  60
AR-315   IA-Design 1 ผศ.กิ่งกาญจน์ (75)  2CA Jewelry Design
อ.ปาริชาติ
IA-Furniture Design ผศ.ดร.นิพัทรา (75) หนึ่งหลักสูตร IA อ.ดาราลัย IA-Present 2 อ.ทศพล (75) IA-Arch CC ผศ.รังสิทธิ์ (60) , IA-Professional Practice
ผศ.กิ่งกาญจน์ (41)
  IA-LAW รศ.ดร.พรทิพย์ (48) , IA-Professional Practice
ผศ.กิ่งกาญจน์ (41)
  60
AR-316 4AR,4UA-Housing อ.วิภา (41+33=74) 4AR AD6 อ.ต่าย 2AR UA CM-Building Structure1 อ.กฤต (61+28+25) AR CM 1 หลักสูตร 1 ชุมชน อ.สุรีพรรณ์ (61+25) 1AR-History of Western
อ.วิโรจน์ (73)
1AR-AD Funda อ.เจน (73) Sustainable Tropcal 1
อ.สุรีพรรณ์ (61)
      168
AR-325 3LA-Cultural Land อ.อนุวัฒน์ (18)  3UA-AUD2 อ.มงคล (23) 2LA-Con Tech1 อ.โกวิทย์ (23)   1CM-Surveying อ.กฤต (33) 3UA-AUD2 (23) อ.มงคล     3CM-Health&Safety
อ.สุรพงษ์ (18)
  40
AR-113     IA-Com 2 อ.จตุรงค์ (60)   2AR-Com 1 อ.ณัฐวัฒน์ (61)   4AR-Mat Con 5 อ.วรวรรณ (41)    3AR-BIM อ.วรวรรณ   60
AR-114-1 3CA-Com Three Dimen Craft
อ.วิกรม
2CA-Com Aid Des Commu อ.วีรพล  3CM-Digital Visual for Con อ.สุรพงษ์ (16)   2LA-Com for Design and Drawing อ.ทรงภพ (28)   3UA-Com2 อ.วรวิทย์ (23)       30
AR-114-2 (หน้าห้องพี่ตี๋)   2CA-Com for Fashion & Textile
อ.วิกรม
Motion Picture and Video Production อ.วิกรม (22) 2CA-Publication Design
อ.วิชนาถ (45)
            15
AR-104-3 2CM Com For Des and Drafting อ.สุรพงษ์ (25)                    
AR-301 2CA-Fundamental Fashion Design
อ.ปาริชาติ
   2CA Jewery
อ.ปาริชาติ
3CA-Fashion Collection Design อ.ปาริชาติ   3CA-Cutting and Sewing Techniques
อ.ปาริชาติ 
CA-Flat Pattern Making
อ.ปาริชาติ
3CA-Native Costume and Textile
อ.ปาริชาติ
     
AR-307-1 (A) 3D-CA       CA-Principle of Three Dimension Design อ.เดือน (72)             32
AR-306 Photo          3CA Photography in Creative Arts อ.วิกรม            
AR-307-1 (B) Lab fashion                     24
AR-307-1 © Lab graphic                     24
AR-307-2  Drawing 1AR,CM-Principles AD อ.สกลชัย(106)   1AR-Mat Con1 อ.สกลชัย (73)   IA-Present 2 อ.ทศพล (75) 1CA-Drawing Techniques อ.อิสสระ (72) 2AR-Building Tech 1
อ.อมฤต (61)
      S80
L120
AR-401                      
AR-404-1(A)           1AR-AD Fund อ.เจนจิรา (73)         30
AR-404-1(B)                     24
AR-404-1(C)                     24
AR-404-1(D)       1CM-Mat&Con อ.ธนายุทธ (33)             24
AR-408 (A)     1UA LA-Mat&Con1 อ.อุมาภรณ์ (73-53) 1UA LA-Mat&Con1 อ.อุมาภรณ์ (73-53)             24
AR-408 (B)   1UA,LA-AD1 อ.ประสิทธิ์(73+53)           1UA,LA-AD1 อ.ประสิทธิ์(73+53)     24
AR-408 (C)                     24
AR-408 (D)                     24
AR-408-2
(E-F-G)
                    66
AR-412 IA-Design 1 ผศ.กิ่งกาญจน์ (75)   IA-Furniture Design ผศดร.นิพัทรา (75)   IA-Present 2 อ.ทศพล (75)   IA-Site Plan รศ.ดร.พรทิพย์ (48)       70
AR-501-1                      
AR-501-2                     60
AR-505                     70
AR-505-2                     60
AR-508 IA-Design 3 ผศ.ดาราลัย (60) , IA-Design 5  ผศ.ดร.วรากุล (48)       IA-Thai Vernacular อ.สันทนา (48) , IA-Thesis in IA อ.เอมิกา (44)   IA-Arch CC ผศ.รังสิทธิ์ (60) ,IA-Thesis in IA อ.เอมิกา (44)   IA-Thesis in IA อ.เอมิกา (44)   90
ห้อง จันทร์ : เช้า จันทร์ : บ่าย อังคาร : เช้า อังคาร : บ่าย พุธ : เช้า พุธ : บ่าย พฤหัสบดี : เช้า พฤหัสบดี : บ่าย ศุกร์ : เช้า ศุกร์ : บ่าย #